Obowiązki dostawcy

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych art. 4 ust 2 pkt 1-3 i 9 czyli: Dostawcą może być wyłącznie:

 1. bank krajowy
 2. oddział banku zagranicznego
 3. instytucja kredytowa
 4. spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

 

W ustawie o usługach płatniczych w rozdziale 8 poświęconym przenoszeniu rachunku płatniczego jest mowa o:

 • dostawcy przyjmującym - dostawcę usług płatniczych, któremu dostawca przekazujący przekazuje informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego (nowy bank/SKOK w którym zakładamy rachunek płatniczy);
 • dostawcy przekazującym - dostawcę usług płatniczych, który przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje wymagane w celu przeniesienia rachunku płatniczego (dotychczasowy bank/ SKOK który prowadzi obecny rachunek płatniczy).

Dostawca przyjmujący

 • Dostawca przyjmujący udzieli konsumentowi pomocy w terminowym przeniesieniu rachunku.
 • Dostawca przyjmujący przekaże konsumentowi rzetelną informację o usługach płatniczych, jakie posiada w swojej ofercie, o warunkach, na jakich je świadczy, oraz o możliwych utrudnieniach i/lub opóźnieniach, lub też braku możliwości przeniesienia rachunku.
 • Dostawca przyjmujący będzie, po złożeniu przez konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku, podejmie czynności zmierzające do przeniesienia rachunku konsumenta lub usług powiązanych z rachunkiem wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca przyjmujący świadczy takie usługi.
 • W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, a w przypadku gdy dostawca przyjmujący jest spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, która dokonuje weryfikacji członkostwa konsumenta – od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji członkostwa, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:
 1. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
 2. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;
 3. zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego;
 4. anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
 5. przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;
 6. zamknięcia rachunku prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.
 • Dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
 1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
 2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w ww. upoważnieniu;
 3. w stosownych przypadkach informuje konsumenta o prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009;
 4. informuje płatników wskazanych w ww. upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek konsumenta o danych identyfikujących rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię ww. upoważnienia;
 5. informuje odbiorców określonych w ww. upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku konsumenta o danych identyfikujących rachunek konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 • Datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku prowadzonego przez dostawcę przyjmującego, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego tych dokumentów.
 • Dostawca przyjmujący wykonuje czynności, w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
 • W przypadku gdy konsument osobiście przekazuje informacje, płatnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujący przekazuje konsumentowi, dane identyfikujące rachunek oraz wskazuje datę.

Dostawca przekazujący

 • W przypadku gdy dostawca przyjmujący zwróci się do dostawcy przekazującego, dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
 1. przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje  w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia
 2. ze skutkiem od dnia określonego w ww. upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek posiadany lub otwarty przez konsumenta u dostawcy przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;
 3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w ww. upoważnieniu;
 4. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku prowadzonym przez niego na rachunek prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w ww. upoważnieniu;
 5. zamyka rachunek w dniu określonym w ww. upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w lit. a-c.
 • W przypadku gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku konsumenta w terminie dostawca przekazujący niezwłocznie informuje o tym konsumenta oraz dostawcę przyjmującego.
 • Jeżeli konsument obejmie upoważnieniem zamknięcie rachunku prowadzonego przez dostawcę przekazującego i nie dokona zwrotu dostawca przekazujący w momencie zamykania rachunku konsumenta unieważni niezwrócone przez niego karty oraz blankiety czekowe.
 • W celu utrzymania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku, dostawca przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w upoważnieniu.