Prawa konsumenta

 1. Jako konsument masz prawo do rzetelnej i bezpłatnej informacji o procedurze przenoszenia rachunku/usług płatniczych zarówno w nowym, jak i dotychczasowym banku/SKOK-u. Dotyczy to w szczególności: obowiązków obu dostawców usługi, czasu realizacji, ewentualnych utrudnień oraz opłat, które mogą być naliczane w związku z realizacją usługi.
 2. Możesz udzielić nowemu bankowi pełnomocnictwa do reprezentowania cię w relacjach z dotychczasowym bankiem/SKOK-iem w celu realizacji procesu przeniesienia wybranych usług płatniczych, jak również całego salda rachunku i ewentualnego rozwiązania umowy rachunku z dotychczasowym bankiem.
 3. Nie będziesz obciążany przez dotychczasowy oraz nowy bank/SKOK żadnymi opłatami wynikającymi z błędów popełnionych podczas przeniesienia rachunku/usług płatniczych.
 4. Nie doświadczysz żadnych nieusprawiedliwionych opóźnień w procesie przeniesienia rachunku/usług płatniczych, wynikających z winy dotychczasowego lub nowego banku/SKOK-u, za wyjątkiem nieprzewidzianych awarii systemów czy też innych technicznych utrudnień, na wystąpienie których bank/SKOK nie ma wpływu.
 5. Upoważnienie może być złożone w postaci papierowej albo elektronicznej, w przypadku gdy zapewniona jest jednoznaczna identyfikacja elektroniczna konsumenta upoważniającego do przeniesienia rachunku. Upoważnienie jest sporządzane w języku polskim lub innym języku uzgodnionym przez dostawcę przyjmującego i konsumenta.
 6. W upoważnieniu konsument może w szczególności:
  • określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione
  • określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.
 7. Dostawca przekazujący i dostawca przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu dane dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych z prowadzonymi przez tych dostawców rachunkami konsumenta, które są objęte przeniesieniem.
 8. Przeniesienie rachunku do dostawcy przyjmującego nie zwalnia konsumenta z zobowiązań wobec dostawcy przekazującego (np. wynikających ze spłacanego kredytu, niespłaconych transakcji kartą płatniczą wydaną do przenoszonego rachunku).

 

Ważne!
Pełnomocnictwo udzielane nowemu bankowi lub SKOK-owi oraz wniosek o przeniesienie rachunku/usług płatniczych muszą być podpisane zgodnie z wzorem Twojego podpisu złożonym w dotychczasowym banku/SKOK-u. Niezgodność wzoru podpisu spowoduje odmowę realizacji procesu przeniesienia rachunku/usług płatniczych.